Gizlilik ve Kullanım Koşulları


VİALAND Web Sitesi Kullanım Koşulları

Web sitesinin sahibi Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi VİALAND’a aittir.

1. Kullanıcı işbu siteye girmek ve kullanmakla Firma web sitesini kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, bu sözleşmedeki şartları kabul etmediği iddiası ile ya da bu sözleşmedeki şartlar dışında birtakım kabuller ile kullanımını hiçbir biçimde sürdüremez, Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. bu kullanım koşulları dışındaki yasal ya da sözleşmesel bir gerekçe ileri sürerek sorumluluk yükletemez. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. tüm site içeriği ve site uzantılarında mevcut her tür bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir.

2. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş., işbu web sitesindeki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır.

3. İşbu web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, böyle bir durumda Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. , bu sayfaların kim tarafından hazırlandığının önemli olmaksızın, link verilen sayfalardaki bilgilerin de doğruluğunu hiçbir biçimde garanti etmemekte, bunlara ilişkin herhangi bir taahhütte, garantide bulunmamaktadır. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. işbu site üzerinden bağlantılı hizmetlerin kullanımı, alımı konusunda, hiçbir biçim ve derecede olmak üzere sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede de bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek her türlü zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu koşullar link verilen diğer tüm web sayfaları için de aynen geçerli olup bu ve benzeri hallerde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. , maddi-manevi, menfi-müspet zarar iddiası ile herhangi bir tazminatla sorumlu tutulamaz.

4. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. , herhangi bir sebeple web sayfası sunumu işlemin kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya sayfanın içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz.

5. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. tasarrufundadır. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş.den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

6. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. , bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

7. Kullanıcı, işbu siteye girmek veya siteyi kullanmakla tüm bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmakta olup, ortaya çıkabilecek her tür ihtilafların hallinde, Türk kanunları uygulanmak şartıyla, İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

8. E-Bülten’e üye olunması, online bilet veya Yıllık Kart alınması halinde, VİALAND Eğlence Hizmetleri A.Ş. (“VİALAND”) ile paylaşacağınız e-posta adresleri ve kişisel verileriniz, gizlilik politikası uygulamaları tahtında işbirliği içerisinde olduğumuz ve/veya işbirliğimizi duyurduğumuz üçüncü kişiler, tüzel kişiler ve gerçek kişiler ile paylaşılabilir, tarafınıza ait anılan veriler VİALAND’ın işbirliği içerisinde olmadığı tüzel veya gerçek kişilerle paylaşılmayacaktır.


MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda Vialand Eğlence Hizmetleri A.Ş. (“Vialand”) tarafından işletilmekte olan Isfanbul Mobil(e) isimli uygulamanın işletilmesi sırasında Mobil uygulama kullanıcıları (“Veri Sahibi”) tarafından Vialand ile paylaşılan kişisel verilerin toplanması, kullanımına ve işlenmesine ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Vialand’ın işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Pazarlama Bilgisi: kullanıcının uygulama kullanım süreleri, kullanılan cihazlar, işletim sistemi versiyonları, cihaz bilgileri gibi bilgiler , alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler(Google developer panelinden takip edilip saklanacaktır.)

Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru konusunda bkz. Vialand Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (KVK Politikası).

Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?

Vialand ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Vialand’ın sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Vialand ve Vialand  ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

Vialand ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Veri Sahibi ile Vialand arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Vialand hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Vialand’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Vialand, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak Site’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Vialand, hizmet aldığı hukuk bürosuna, yurtiçi veya yurtdışındaki is ortaklarına ve bulut sunucularına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde Vialand’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Vialand tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Vialand ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Vialand’ın ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Vialand ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Vialand, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.
Vialand ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır..

Veri sahibinden talep edilen izinler nelerdir?

Veri Sahibi/Kullanıcı İzinleri uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir. Bu kapsamda

Depolama İzni: Bu izin cihazın belleğinde uygulamaya ait verilerin saklanmasına imkan tanımaktadır.

 

Push Bildirimleri İzinleri: Bu izin uygulama içerisinde yeni bir mesajın anlık olarak alınabilmesi için kullanıcı tarafından kabul edilen bir izindir.

Marka ve Telif Hakkı:

 Isfanbul Eğlence A.Ş adına kayıtlı Isfanbul Mobil(e) ait (Mobil Uygulamanın; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarının) izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kullanıcının sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle Isfanbul Mobil(e) marka ve logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir. Isfanbul Mobil(e)’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, mobil uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.